JN-2019

U 3, Održavanje medicinskog informacionog sisitema – Heliant Health

D 17-7, Materijal za održavanje zgrada-Ostali tehnički materijal

D 29, Adrenalin

D 17-7 Materijal za održavanje zgrada-Ostali tehnički materijal

D 10-19,21 Stomatološki materijal

D 27, Kupovina kombi vozila putem lizinga

D 28, Filmovi za suvo printanje za digitalni RTG aparat

D 25, Slušalice za audiometriju

D 27, Kupovina kombi vozila putem lizinga

D 28, Filmovi za suvo printanje za digitalni RTG aparat

U 7 , Fizičko tehničko obezbeđenje

D 10, Stomatološki materijal

D 18,Materijal za održavanje vozila

D 17, Materijal za održavanje zgrada

D 25, Slušalice za audiometriju

D 24, Kupovina digitalnog kolor dopler aparata i radne stanice za pregled i obradu slika u cilju unapređenja rada službe radiološke i ultrazvučne dijagnostike po partijama

U 5, Telekomunikacione usluge – mobilna telefonija

U 11, Izrada projektne dokumentacije za zamenu načina grejanja sa uglja na pelet u ZS Padinska Skela

U 8, Održavanje, servisiranje, računara i računarske opreme, zamena štampača i fotokopir aparata, usluga štampe – puna kontrola štampe, nabavka tonera

U 12 , Održavanje motornih vozila

U 2, Održavanje terapeutskih, dijagnostičkih i ultrazvučnih aparata

D 6, Gotovi lekovi 

D 4, Galenski rastvori

D 5, „Magistralni lekovi“

D 14, Benzin,dizel i lož ulje

R 2, „Popravka električnih instalacija u objektu ZS Stara Palilula“

R 1, Saniranje curenja vode u prostoriji za ravijanje filmova ZS Stara Palilula

R 5, Adaptacija prostora za arhivu u ZS Ovča

R 3, Sanacija nadstrešnice u objektu ZS Padinska Skela

U 10, Izrada projekta sanacije i adaptacije ogranka Karaburma-Služba pedijatrije u ul. Pana Đukića

U 9, Održavanje higijene u objektima Doma zdravlja

U 4, Osiguranje imovine i lica

D 22, Trimeri za zubnu tehniku

U 1, Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC zaknjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja

D 13, Štampani obrasci

D 7, Sanitetski potrošni materijal

D 3, Aminofilin

D 11, Materijal za održavanje higijene

D 8, Digitalni rentgen aparat sa akvizicionom radnom stanicom i medicinskim printerom suve tehnologije

D 21, Kupovina vozila putem lizinga

D 9, Laboratorijski materijal

D 12, Kancelarijski materijal

Prethodna obaveštenja, 2019

Дом Здравља Палилула