DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 07.04.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.04.2022 8.028.742,30
Prethodno stanje 13.781.162,43
Uplate na tekući račun 1.418.711,03
Isplate sa tekućeg računa 7.171.131,16
UKUPNO 8.028.742,30
UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 1.354.785,97
UPLATA PARTICIPACIJE 48.750,00
Nerasporedjeno 15.175,06
UKUPNO UPLATE 1.418.711,03
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 6.643.527,43
* PRIMARNA ANGA@OVANI COVID 19 5.570.742,53
- DZ PALILULA 3.356.093,09
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 2.214.649,44
* GAS 351.302,63
- SRBIJAGAS 351.302,63
* LEKOVI-PRIMARNA LISTA B 621.482,27
- FARMA LOGIST 275.851,23
- PHOENIX PHARMA DOO 137.228,34
- SOPHARMA 208.402,70
* TEKU]E ODR@. MOLERSKI RADOVI 50.000,00
- VIADUKT PROJEKT INŽINJERING 50.000,00
* TEKU]E ODR@. OSTALE USLUGE I MATER. 50.000,00
- VIADUKT PROJEKT INŽINJERING 50.000,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 130.427,60
* STOMATOL.ANGA@OVANI COVID 19 130.427,60
- DZ PALILULA 78.716,94
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 51.710,66
SANDOSTATIN 382.001,07
* SANDOSTATIN, SOMATULIN 382.001,07
- PHARMASWISS DOO 382.001,07
Nerasporedjeno 15.175,06
* POGRE[AN RA^UN 15.175,06
- DZ PALILULA 15.175,06
UKUPNO ISPLATE 7.171.131,16
Strana 1