DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 17.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.06.2021 9.928.626,95
Prethodno stanje 10.895.839,57
Uplate na tekući račun 42.983.316,19
Isplate sa tekućeg računa 43.950.528,81
UKUPNO 9.928.626,95
UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 36.554.351,19
UPLATA OD RFZO-STOMATOLOGIJA 6.274.915,00
UPLATA PARTICIPACIJE 154.050,00
UKUPNO UPLATE 42.983.316,19
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 37.348.090,68
* NAKNADA ZA RAD-PRIMARNA 35.716.572,62
- DZ PALILULA 21.846.081,08
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 13.870.491,54
* VODOVOD I KANALIZACIJA 4.108,57
- PKB KORPORACIJA 4.108,57
* ODVOZ OTPADA 269.610,00
- GRADSKA ČISTOĆA JKP 269.610,00
* ^I[]ENJE 599.200,00
- GOODHOUSE DOO 599.200,00
* INTERNET I SLI^NO 70.458,60
- TELEKOM SRBIJE 70.458,60
* MOBILNA TELEFONIJA 120.069,60
- RAIFFEISEN BANK 3.599,00
- TELEKOM SRBIJE 116.470,60
* TEKU]E ODR@. ZIDARSKI RADOVI 3.594,21
- VIADUKT PROJEKT INŽINJERING 3.594,21
* TEKU]E ODR@. MEHANI^KE POPR.VOZILA 85.287,40
- AUTO SERVIS SAŠA MILJENOVIĆ 74.800,00
- RADULOVIC AUTOMMOBILI 10.487,40
* TEKU]E ODR@. OPREMA ZA DOMA]INSTVO 7.060,00
- PRIMAT-TIPPO SERVIS 7.060,00
* TEKU]E ODR@. MEDICINSKA OPREMA 16.180,00
- BOVER 1.700,00
- ELEKTROMEDICINAKONTROL 7.880,00
- ELEKTROMEDIK-PROFESIONAL 6.600,00
* TEKU]E ODR.OPR.PP.MOTOR,LIFT,AGREG. 3.600,00
- EL-TRA SERVISI 3.600,00

Strana 1

* OSIGURANJE VOZILA-ao (autoodgovorn) 3.000,00
- DDOR NOVI SAD 3.000,00
* MATERIJAL ZA ^ISTO]U 17.772,48
- HELENA GRAF ZRENJANIN 17.772,48
* SREDSTVA ZA LI^NU HIGIJENU 17.316,00
- TIMIX 17.316,00
* TEHN.MAT.ZA POP.ZGRADA 7.951,20
- TRI"O" DOO 7.951,20
* TEHN.MAT.ZA POP.OPREME 4.122,00
- TRI"O" DOO 4.122,00
* ALAT I INVENTAR-PRIMARNA 5.141,00
- BOVER 4.700,00
- GRAFOPROMET DOO 441,00
* MATERIJAL ZA POSEBNE NAMENE 2.424,00
- HELENA GRAF ZRENJANIN 2.424,00
* KANCELARIJSKI MATERIJAL 285.552,00
- GRAFOPROMET DOO 285.552,00
* OSTALE POMO]I-PRIMARNA BEZ REFUNDIR 65.289,00
- DZ PALILULA 65.289,00
* REFUNDACIJA TRO[KOVA-DDOR 43.782,00
- VATROSPREM 43.782,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 6.495.286,13
* NAKNADA ZA RAD-STOMATOLOGIJA 6.244.260,93
- DZ PALILULA 3.832.627,03
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 2.411.633,90
* SANITETSKI MATER.STOMATOL.RFZO 10.020,00
- FLORA-KOMERC 10.020,00
* ZUBNI MATERIJAL I ZUBNI RO-RFZO 167.301,20
- NEO YU-DENT 86.587,20
- VETMETAL 80.714,00
* TEKU]E ODR@.MEDICINSKE OPREME STOM. 58.920,00
- CITY DENTAL SERVIS 58.920,00
* HIGIJENA - STOMATOLOGIJA 14.784,00
- TIMIX 14.784,00
Ostala plaćanja 107.152,00
UKUPNO ISPLATE 43.950.528,81


Strana 2