DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 23.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.01.2020 30.160.712,63
Prethodno stanje 30.782.272,42
Uplate na tekući račun 1.878.674,93
Isplate sa tekućeg računa 2.500.234,72
UKUPNO 30.160.712,63
UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 800.500,00
UPLATA OD RFZO-STOMATOLOGIJA 521.875,00
UPLATA PARTICIPACIJE 98.125,00
DONOS SRED.SA RN NA RN 458.174,93
UKUPNO UPLATE 1.878.674,93
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 2.006.115,83
* NAKNADA ZA RAD-PRIMARNA 4.072,78
- DZ PALILULA 4.072,78
* NAKNADA ZA RAD-NEUGOVORENI 30.367,00
- DZ PALILULA 30.367,00
* CENTRALNO GREJANJE 824.586,99
- BEOGRADSKE ELEKTRANE JKP 824.586,99
* BENZIN 170.785,65
- NIS A.D.NOVI SAD 170.785,65
* DIZEL 9.792,59
- NIS A.D.NOVI SAD 9.792,59
* SANITETSKI MATERIJAL-PRIMARNA 1.764,00
- ENGEL DOO 1.764,00
* PLATNI PROMET 27.056,98
- UPRAVA JAVNIH PLACANJA-TREZOR 27.056,98
* VODOVOD I KANALIZACIJA 86.396,76
- BEOG.VODOVOD I KANALIZACIJA 84.667,16
- PKB KORPORACIJA 1.729,60
* ODVOZ OTPADA 227.191,36
- GRADSKA ČISTOĆA JKP 227.191,36
* INTERNET I SLI^NO 9.597,00
- AVCOM DOO 9.597,00
* MOBILNA TELEFONIJA 1.799,00
- RAIFFEISEN BANK 1.799,00
* PO[TA 4.147,00
- JP POŠTA SRBIJE 4.147,00
* OSIGURANJE ZGRADA 28.559,13

Strana 1

- DDOR NOVI SAD 28.559,13
* OSIGURANJE OPREME 90.818,27
- DDOR NOVI SAD 90.818,27
* OSIGURANJE OSTALE DUGOR.IMOVINE 1.584,60
- DDOR NOVI SAD 1.584,60
* ODR@AVANJE SOFTVERA 54.800,00
- HELIANT D.O.O 800,00
- MERC DOO 54.000,00
* TEKU]E ODR@. MEHANI^KE POPR.VOZILA 213.531,00
- AUTO CENTAR TOPLICA-VUKOJIČIĆ 213.531,00
* TEKU]E ODR@. MEDICINSKA OPREMA 77.740,00
- BEOLASER 7.200,00
- ELEKTROMEDIK-PROFESIONAL 70.540,00
* TEKU]E ODR@.OSTALA OPREMA-LIFT,AGRE 1.836,00
- VATROSPREM 1.836,00
* MATERIJAL ZA ^ISTO]U 41.104,92
- B 2 M 41.104,92
* SREDSTVA ZA LI^NU HIGIJENU 85.048,80
- EKO PRIMAT 85.048,80
* MATERIJAL ZA POSEBNE NAMENE 13.536,00
- BEOTIM 13.536,00
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 35.944,00
* TEKU]E ODR@.MEDICINSKE OPREME STOM. 3.400,00
- CITY DENTAL SERVIS 3.400,00
* HIGIJENA - STOMATOLOGIJA 15.984,00
- EKO PRIMAT 15.984,00
* ^ISTO]A - STOMATOLOGIJA 540,00
- EKO PRIMAT 540,00
* ULUGE JAVNOG ZDRAVLJA-STOMATOLOGIJA 16.020,00
- GRADSKI ZAVOD ZA ZDRAVLJE 16.020,00
Medicina rada 458.174,89
* NAKNADA ZA RAD-MEDICINA RADA 458.174,89
- DZ PALILULA 281.856,96
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 176.317,93
UKUPNO ISPLATE 2.500.234,72Strana 2