DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 19.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.08.2019 26.439.767,37
Prethodno stanje 26.312.608,83
Uplate na tekući račun 31.177.104,27
Isplate sa tekućeg računa 31.049.945,73
UKUPNO 26.439.767,37
UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 26.149.348,00
UPLATA OD RFZO-STOMATOLOGIJA 4.147.532,00
UPLATA PARTICIPACIJE 137.485,00
DONOS SRED.SA RN NA RN 742.739,27
UKUPNO UPLATE 31.177.104,27
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 26.356.692,84
* NAKNADA ZA RAD-PRIMARNA 26.149.348,31
- DZ PALILULA 16.036.684,55
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 10.112.663,76
* NAKNADA ZA RAD-NEUGOVORENI 197.018,48
- DZ PALILULA 120.420,23
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 76.598,25
* GAS 10.326,05
- BEOGAS 10.326,05
PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA 4.319.114,40
* NAKNADA ZA RAD-STOMATOLOGIJA 4.147.531,92
- DZ PALILULA 2.548.347,48
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 1.599.184,44
* NAKNADA ZA RAD-STOM.NEUGOVORENI 171.582,48
- DZ PALILULA 104.966,26
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 66.616,22
Medicina rada 374.138,49
* NAKNADA ZA RAD-MEDICINA RADA 374.138,49
- DZ PALILULA 229.231,32
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN 144.907,17
UKUPNO ISPLATE 31.049.945,73
Strana 1