DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 21.02.2019. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.02.2019 18.030.730,55
Prethodno stanje: 16.152.988,72
Uplate na tekući račun: 1.929.139,22
Isplate sa tekućeg računa: 51.397,39
SALDO: 18.030.730,55

UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 1.756.355,55
- JUBILARNE-PRIMARNA 1.756.355,55
UPLATA OD RFZO-STOMATOLOGIJA 81.033,67
- JUBILARNE-STOMATOLOGIJA 81.033,67
UPLATA PARTICIPACIJE 91.750,00
- PARTICIPACIJA-PRIMARNA 91.750,00

UKUPNO UPLATE 1.929.139,22
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 51.397,39
- TELEFON,TELEKS 51.397,39

UKUPNO ISPLATE 51.397,39Strana 1