D-0001/20 -Rö filmovi, filmovi za mamograf

10/09/2020
  1. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija se može preuzeti bez nakdade u elektronskom formatu sa sledećih adresa:

https://jnportal.ujn.gov.rs/

Дом Здравља Палилула